Την επέκταση δραστηριοτήτων της θυγατρικής της «Revoil Κατασκευαστική ΑΕ» σε βιοκαύσιμα και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ανακοίνωσε η Revoil, με την τροποποίηση του καταστατικού της.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, τροποποιήθηκε το άρθρο 1 περί επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, ώστε αυτή να απεικονίζει τη νέα δραστηριότητα της εταιρείας και το άρθρο 2 περί σκοπού με την προσθήκη νέας παραγράφου, που να περιγράφει την ανωτέρω δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνίσταται ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «Ρεβόιλ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Βιοκαυσίμων» και διακριτικό τίτλο «Ρεβόιλ Βιοκαύσιμα ΑΕ». Στο σκοπό της εταιρείας προστίθεται η παραγωγή, εισαγωγή, προμήθεια, διάθεση και εμπορία βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις τελούν υπό την έγκριση της εποπτεύουσας αρχής.

Το διοικητικό συμβούλιο της Ρεβόιλ Βιοκαύσιμα ΑΕ, όπως εκλέχθηκε από την προαναφερθείσα γενική συνέλευση, αποτελείται από τους κάτωθι:

Ρούσσο Ευάγγελο του Γεωργίου, πρόεδρο

Νιφόρα Σταύρο του Ηρακλή, διευθύνοντα σύμβουλο

Δημοσθένη Κονάρη, του Γεωργίου, μέλος

Κωνσταντίνο Καρρά του Τζώρτζη, μέλος