Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες απορρόφησης του βιομηχανικού κλάδου της Σιδενόρ από την 100% θυγατρική εταιρεία ΔΕΠΑΛ.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση την 31/12/2012 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με κωδικό αριθμό καταχώρησης 26751, η απόφαση με την οποία εγκρίθηκε:

- Η απορρόφηση από την 100% θυγατρική εταιρία ΔΕΠΑΛ του αποσχισθέντος βιομηχανικού κλάδου "Μεταποίηση παλαιοσιδήρου και την εξ' αυτού παραγωγή επιμηκών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα" της Σιδενόρ ΑΕ.

- Η τροποποίηση των άρθρων 1 (Επωνυμία) και 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της επωφελούμενης εταιρίας ΔΕΠΑΛ βάσει σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 11/12/12, σύμφωνα με την οποία η εταιρία ΔΕΠΑΛ μετονομάζεται σε Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα ΑΕ με μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται σε 2.725.245 ευρώ διαιρούμενο σε 403.740 μετοχές ονομαστικής αξίας 6,75 ευρώ.