Σύμβαση ανταλλαγής ομολόγων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, βάσει της οποίας 187 εκατ. ευρώ από το ομόλογο λήξεως Αυγούστου 2013 (ISIN XS0173549659) θα ανταλλαχθούν με νέα έκδοση ομολόγων ποσού 187,7 εκατ. ευρώ λήξεως Φεβρουαρίου 2015, σύναψε, κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων η θυγατρική του ΟΤΕ εταιρεία ΟΤΕ plc.

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, τα νέα ομόλογα θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να ενοποιηθούν με τα υφιστάμενα  ομόλογα ποσού 600 εκατ. ευρώ εκδόσεως Φεβρουαρίου 2008 και λήξεως Φεβρουαρίου 2015 με τρέχον κουπόνι 7,25% (ISIN XS0346402463).

 

Τα επαναγορασθέντα ομόλογα 187 εκατ. ευρώ λήξεως Αυγούστου 2013 θα ακυρωθούν.