Τόκους από καταθέσεις, υπεραξία μετοχών και αποταμιεύσεις από εισοδήματα που απέκτησαν ακόμη και πριν από το 2004, αλλά και κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια επικαλούνται, μεταξύ των άλλων, οι φορολογούμενοι που ελέγχονται για τα εμβάσματα που έστειλαν στο εξωτερικό την τριετία 2009-2011.
Αυτά προκύπτουν από τις απαντήσεις που έχουν ήδη στείλει μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αρκετοί από τις 25.000 φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν λάβει ειδοποιητήριο από το υπουργείο Οικονομικών να δικαιολογήσουν τα εμβάσματα που έκαναν στο εξωτερικό την ανωτέρω τριετία.

Σύμφωνα με τη «Ναυτεμπορική», όλοι οι εν λόγω φορολογούμενοι έχουν ήδη κληθεί από το υπουργείο Οικονομικών να δικαιολογήσουν τη διαφορά που έχουν εντοπίσει τα στελέχη της ΓΓΠΣ, μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων τους και των ποσών των εμβασμάτων που απέστειλαν στο εξωτερικό, προκειμένου να αποφύγουν τη φορολόγηση της συγκεκριμένης διαφοράς με συντελεστή 45%. 

Θα πρέπει μάλιστα, εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο, να προσκομίσουν πληθώρα δικαιολογητικών στην αρμόδια εφορία τους που θα περιλαμβάνει: 

1. Στοιχεία που να αποδεικνύουν το ακριβές ποσό του εμβάσματος στο εξωτερικό ή να τεκμηριώνουν ότι όλο το έμβασμα δεν ανήκει στο πρόσωπο που εμφανίζεται στα στοιχεία των τραπεζών, καθώς και πλήρη στοιχεία των συνδικαιούχων του εμβάσματος. 

2. Ολα τα αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των εκκαθαριστικών που έχουν υποβληθεί τουλάχιστον μέχρι το οικονομικό έτος 2004, εφόσον επικαλείται διαθέσιμα κεφάλαια για τα έτη αυτά. 

3. Τυχόν αντίγραφα αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν με την ανωτέρω διαδικασία με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

4. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι στην ειδική εφαρμογή της ΓΓΠΣ θα συμπληρώσουν αθροιστικά το οικονομικό έτος 2000 στοιχεία και προηγούμενων χρόνων (1999, 1998 κ.λπ.) όπως αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, στο φάκελο δικαιολογητικών που θα υποβάλουν στη ΔΟΥ θα πρέπει να συμπεριλάβουν και χειρόγραφη κατάσταση όμοια με αυτήν της ειδικής ως άνω εφαρμογής, στην οποία θα εμφανίζονται αναλυτικά ανά έτος τα ποσά που αναγράφονται συγκεντρωτικά το οικονομικό έτος 2000. 

Σύμφωνα δε με εντολές του υφυπουργού Οικονομικών, Γ. Μαυραγάνη (ΓΔΦΟΡΕΛ/ΔΗΜΕΣ1166494ΕΞ/30.11.2012), για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση της διαδικασίας, οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ θα πρέπει να μεριμνήσουν για την οργάνωση, την επεξεργασία και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων φακέλων των εν λόγω φορολογουμένων και πιο συγκεκριμένα: 

1. Να ορίσουν υπάλληλο για την παροχή οδηγιών στους φορολογούμενους καθώς και την παραλαβή, έλεγχο και την κατά προτεραιότητα άμεση εκκαθάριση των υποβληθεισών δηλώσεων, εφόσον επιβεβαιώνεται με την επίδειξη της πρόσκλησης ότι πρόκειται για φορολογούμενο με έμβασμα στο εξωτερικό. 

2. Να γίνει έρευνα στο αρχείο για τυχόν εκκρεμείς αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις των εν λόγω φορολογημένων και να εκκαθαριστούν άμεσα, για να μην υπάρχουν διαφορές που θα οδηγήσουν σε αύξηση των υποθέσεων που θα ελεγχθούν υποχρεωτικά. 

3. Να καταχωρήσουν τους υποβληθέντες φακέλους σε ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΠΣ και να δημιουργήσουν χωριστό αρχείο για την περαιτέρω επεξεργασία αυτών. 

Υπενθυμίζεται ότι η ΓΓΠΣ, προκειμένου να αξιοποιηθούν στοιχεία τα οποία προέκυψαν από διασταύρωση των εμβασμάτων του εξωτερικού των χρήσεων 2009 έως και 2011, με τα δηλωθέντα εισοδήματα των φορολογουμένων από τη χρήση 2003 και εφεξής έστειλε σχετικές προσκλήσεις υπογεγραμμένες από το Γενικό Δ/ντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου οι εν λόγω φορολογούμενοι να ενημερώσουν την ειδική εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr (Επιλογή «Υπηρεσίες προς πολίτες», («Είσοδος στην εφαρμογή υποβολής/ανάκτησης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1») της ΓΓΠΣ, με δεδομένα από τα οποία προκύπτουν τα πλεονάζοντα κεφάλαια των προηγούμενων ετών.

Μετά την παραλαβή της ανωτέρω πρόσκλησης ο φορολογούμενος, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασής του για το TAXISNET, μπορεί να εισέλθει στην ειδική εφαρμογή και να συμπληρώσει σχετική κατάσταση προσδιορισμού του πλεονάζοντος κεφαλαίου που σχηματίζεται από δηλωθέντα εισοδήματα και λοιπά χρηματικά ποσά (ακολουθώντας τις οδηγίες που ήδη έχουν αναρτηθεί στην εφαρμογή), διακεκριμένα για κάθε διαχειριστική περίοδο, εντός της οριζόμενης από την πρόσκληση που στάλθηκε από τη ΓΓΠΣ προθεσμίας. 

Επίσης θα πρέπει να καταχωρεί αναλυτικά στο οικείο έτος τα στοιχεία με τα εμβάσματα και στοιχεία τυχόν συνδικαιούχων. Εντός της ίδιας εξάλλου προθεσμίας και πριν από την οριστικοποίηση της κατάστασης προσδιορισμού κεφαλαίου, ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι και το χρόνο μεταφοράς των χρηματικών ποσών στο εξωτερικό, προκειμένου να μειώσει την προκύπτουσα διαφορά εισοδήματος. 

Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά το υπουργείο Οικονομικών δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να προσδιορίσουν οι ίδιοι την τυχόν προκύπτουσα διαφορά εισοδήματος, η οποία θεωρείται «προσαύξηση περιουσίας» και η οποία θα φορολογηθεί στις διαχειριστικές περιόδους που μεταφέρθηκαν χρηματικά ποσά στο εξωτερικό, δηλαδή στις χρήσεις 2009, 2010 και 2011, υποβάλλοντας για τις χρήσεις αυτές ηλεκτρονικά συμπληρωματικές δηλώσεις. 

Σε περίπτωση πάντως αμφισβήτησης από το φορολογούμενο, του χρόνου της προσαύξησης περιουσίας, μπορεί ο ίδιος να αποδείξει ότι ο χρόνος αυτός είναι διάφορος απ' αυτόν που διαπιστώθηκε από τη διασταύρωση των διαθέσιμων στοιχείων της ΓΓΠΣ, υποβάλλοντας δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πηγή: Ναυτεμπορική