Πεντακόσια επαγγέλματα στις 13 περιφέρειες της χώρας χρηματοδοτεί το «Πρόγραμμα για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου - υπηρεσιών - ΕΣΠΑ 2007-2013».
Το πρόγραμμα που προκηρύχθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης ανοίγει για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων των ενδιαφερομένων στις 25 Φεβρουαρίου και είναι συνολικού ύψους 456 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τα «Νέα» σε αυτό αναμένεται να ενταχθούν 10.000 επιχειρήσεις, (υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση) προκειμένου να πραγματοποιήσουν επενδύσεις συνολικής αξίας 900 εκατ. ευρώ. Απώτερος στόχος σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης είναι η δημιουργία περίπου 4.000 νέων θέσεων εργασίας. 

Ως υφιστάμενες θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 έχουν δυο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας. 

Ως νέες - υπό σύσταση θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ώς άνω κατηγορία των υφισταμένων.

Επιπλέον δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή και οι θυγατρικές τους καθώς και εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλοι οι παραπάνω φορείς μεμονωμένα ή από κοινού. Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολή επενδυτικού προγράμματος και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε μορφής). 

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων κυμαίνονται από 40% έως 60%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια όπου δραστηριοποιείται, ενώ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις προβλέπεται δυνατότητα χρηματοδότησης και των λειτουργικών δαπανών π.χ. ενοίκια, μισθοδοσία κ.λπ. σε ποσοστό 25%. 

Οι δαπάνες αυτές πάντως δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 40% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται: 

Από 30.000 έως και 300.000 ευρώ για τον τομέα της μεταποίησης n Από 20.000 έως και 300.000 ευρώ για τον τομέα του τουρισμού n Από 20.000 έως και 100.000 ευρώ για το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Για την κάλυψη της συμμετοχής τους οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν, εκτός από ίδιους πόρους, να χρησιμοποιήσουν τραπεζικό δανεισμό. 

Το δάνειο είναι δυνατό να υποστηρίζεται από χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως: 

 παροχή εγγύησης του ΕΤΕΑΝ για την λήψη επενδυτικού δανείου ή εγγυητικής επιστολής. n παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους. Πάντως, ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. 

Ομως εάν χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή ή δανεί- ου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού.

Επίσης η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέ- πεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων είναι 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τους κλάδους μεταποίησης και τουρισμού και 12 μήνες για εμπόριο - υπηρεσίες.