Η Nutriart ΑΒΕΕ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η υπογραφή της τροποποιημένης από 2 Αυγούστου 2011 αρχικής Συμφωνίας Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης, με την οποία εξασφαλίζεται νέα χρηματοδότηση προς την εταιρεία καθώς και ουσιαστική μείωση του συνολικού δανεισμού της.

Ειδικότερα, η τροποποίηση της Συμφωνίας Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης, που καταρτίστηκε μεταξύ της εταιρείας, των πιστωτριών τραπεζών και του βασικού μετόχου της, Tinola Holdings SA, προβλέπει επιπλέον χρηματοδότηση προς την εταιρεία, η οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ευρώ 18 εκ (εκ των οποίων ποσό ευρώ 13 εκ αναλογεί στο βασικό μέτοχο Tinola Holdings SA και ποσό ευρώ 5 εκ στις πιστώτριες τράπεζες).

Επιπλέον, με την εν λόγω συμφωνία, η εταιρεία επιτυγχάνει τη μείωση του συνολικού δανεισμού της κατά το ποσό των ευρώ 62,8 εκ. εκ των οποίων ποσό ύψους ευρώ 40,9 μέσω της κεφαλαιοποίησης δανείων από τις πιστώτριες τράπεζες και ποσό ύψους ευρώ 21,9 μέσω της κεφαλαιοποίησης απαιτήσεων του βασικού μετόχου αντίστοιχα.

Η υλοποίηση της νέας αυτής Συμφωνίας Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης θα επιτρέψει στην εταιρεία να καλύψει τις ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης καθώς και να συνεχίσει απρόσκοπτα τις εργασίες της.