Σύμβαση με την εταιρεία ΔΕΠΑΝΟΜ υπέγραψε η εισηγμένη εταιρεία ΕΚΤΕΡ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.

Το συνολικό τίμημα του αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε στο ποσό των 6,440 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και η διάρκειά της είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.