Το ενδεχόμενο υποβολής δημόσιας προσφοράς για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ανακοίνωσε ότι εξετάζει η διοίκηση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επιστολή της προς τις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές, σε αποκλειστικές συζητήσεις με επενδυτή βρίσκονται ο εκ των βασικών μετόχων της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ Οδυσσέας Κυριακόπουλος και μέλη της ιδίας οικογενείας, επίσης μέτοχοι, σχετικά με συναλλαγή στο πλαίσιο της οποίας ο επενδυτής και οι μέτοχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να υποβάλουν δημόσια πρόταση για την απόκτηση των μετοχών της εταιρείας με προσφερόμενη τιμή 5,80 ευρώ ανά μετοχή και με πρόθεση να προχωρήσουν αμέσως μετά σε διαγραφή της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με τους υπό συζήτηση όρους συναλλαγής οι μετοχές των μετόχων (τις οποίες κατέχουν άμεσα ή έμμεσα και αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό περίπου 61% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας) δεν θα προσφερθούν στο πλαίσιο της πρότασης και, εφόσον η πρόταση πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί επιτυχώς, οι μέτοχοι θα παραμείνουν, ως μέτοχοι πλειοψηφίας, σε κοινό σχήμα με τον επενδυτή.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι SCR-Sibelco NV δεσμεύτηκε έναντι του επενδυτή υπό ορισμένες προϋποθέσεις να αποδεχθεί την πρόταση, εφόσον πραγματοποιηθεί, με το σύνολο των μετοχών της στην S&B το οποίο ανέρχεται σε 10.216.963 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επιπλέον, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, η Sibelco έχει δεσμευθεί να μην διαθέσει τις μετοχές της, να μην αποδεχθεί ή ψηφίσει υπέρ οποιασδήποτε πρότασης, συγχώνευσης ή παρόμοιας συναλλαγής, η οποία θα είναι ανταγωνιστική της προαναφερθείσας πρότασης καθώς και να μην προχωρήσει σε συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις σχετικά με οποιαδήποτε ανταγωνιστική συναλλαγή.

Οι ίδιες δεσμεύσεις εφαρμόζονται και μεταξύ των μετόχων και του επενδυτή, στο πλαίσιο των αποκλειστικών τους συζητήσεων. Οι ανωτέρω συζητήσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση, βρίσκονται σε εξέλιξη και εξαρτώνται από σειρά θεμάτων, επομένως δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι η πρόταση ή οποιαδήποτε άλλη πρόταση θα πραγματοποιηθεί σε σχέση με τις μετοχές της εταιρείας.