Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε., γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού υπεργολαβίας, για την εκτέλεση τμήματος των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του υπό κατασκευή Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας.
Ο προϋπολογισμός των εργασιών της υπεργολαβίας εκτιμάται στο ποσό των 13.588.000,00€ πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος κατασκευής του θα είναι 2 έτη.