Από τις 4 Φεβρουαρίου, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Cyprus Popular Bank Public.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στις 31 Ιανουαρίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ενέκριναν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 654.396.240 νέων μετοχών της τράπεζας, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ η κάθε μία, που προέκυψαν από την Υποχρεωτική Μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΜΑΕΚ») σε μετοχές της τράπεζας.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στα δύο Χρηματιστήρια θα πραγματοποιηθεί την 4ην Φεβρουαρίου 2013. Την ίδια ημερομηνία, οι ανωτέρω μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («ΣΑΤ») και στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του ΧΑΚ.

Επίσης, από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της τράπεζας στο ΧΑ και στο ΧΑΚ θα διαμορφωθεί, βάσει των κανονισμών των δύο Χρηματιστηρίων. Κατόπιν τούτου, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται πλέον σε 2.202.608.136,20 ευρώ, διαιρεμένο σε 22.026.081.362 συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ η κάθε μία.

Το εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε 406.548.241,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 4.065.482.410 συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ η κάθε μία.