Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, (λήξεως 9 Αυγούστου 2013) με στόχο την άντληση ποσού 625 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ότι θα διενεργήσει την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου, το Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013 (Τ+3). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360. Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους βασικούς διαπραγματευτές αγοράς στην ΗΔΑΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των δύο εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μμ της δεύτερης εργάσιμης ημέρας.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.