Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ανακοίνωσε την εξής εταιρική πράξη για την Τρίτη:

- Λαμπράκης, από 5/2/2013, παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. του δικαιώματος (ΔΟΛΔ) της εταιρείας, συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται η 8/2/2013.