Η θυγατρική του εταιρεία ΟΤΕ plc ολοκλήρωσε τη διαδικασία επαναγοράς ομολόγων λήξεως Αυγούστου 2013 (ISIN XS0173549659) και Απριλίου 2014 (ISIN XS0615771143) έναντι μετρητών.

Η OTE plc αποδέχτηκε συνολικά προσφορές επαναγοράς ύψους €106,2 εκατ. από το ομόλογο λήξεως Αυγούστου 2013 και €92,5 εκατ. από το ομόλογο λήξεως Απριλίου 2014.

Τα επαναγορασθέντα ομόλογα παραδόθηκαν για ακύρωση. Κατά συνέπεια τα ονομαστικά ποσά των ομολόγων λήξεως Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014 ανέρχονται πλέον σε €713,8 εκατ και €407,5 εκατ αντίστοιχα.