Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσε η β΄επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας. 
Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι ενέκριναν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 3.824.361.928 ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας από 5,00 ευρώ σε 1 ευρώ.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται σε 2.313.590.482 ευρώ, και διαιρείται α) σε 956.090.482 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία, β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ η κάθε μία.

Την 14/2/2013 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ5-576 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Τράπεζας.