Πλεόνασμα 177 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 491 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 873 εκατ. ευρώ εμφάνισε τον Ιανουάριο ο κρατικός προϋπολογισμός σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.
Ταυτόχρονα επιτεύχθηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 415 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 34 εκατ. ευρώ το 2012 και στόχου για έλλειμμα 413 εκατ. ευρώ. Σημαντικά βελτιωμένο παρουσιάζεται επομένως τόσο το αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού όσο και το πρωτογενές αποτέλεσμα έναντι του Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους κατά 668 και 449 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Έτσι, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού είναι βελτιωμένο κατά 136,0% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4.433 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση μόλις κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (4.437 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4.376 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20 εκατ. ευρώ, έναντι του μηνιαίου στόχου (4.357 εκατ. ευρώ). 

Κατηγορίες εσόδων οι οποίες υστέρησαν έναντι του στόχου είναι οι εξής: α) ο Φ.Π.Α., όλων των κατηγοριών, κατά 161 εκατ. ευρώ, β) οι λοιποί έμμεσοι φόροι κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ. καπνού, κ.λ.π.), κατά 153 εκατ. ευρώ, γ) τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, κατά 134 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, υψηλότερα του μηνιαίου στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από:
α) τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων συμπεριλαμβανομένων των δόσεων του φόρου εισοδήματος του 2012 που λόγω της παράτασης αποπληρώνεται εντός των δύο πρώτων μηνών του 2013.
β) τους φόρους περιουσίας, κατά 109 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4.256 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.054 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (5.310 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 921 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 679 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, και των δαπανών για τόκους (222 εκατ. ευρώ χαμηλότερες).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012 κατά 1.106 εκατ. ή σε ποσοστό 20,6%. Σημειώνεται ότι παρουσιάζεται μεγάλη εξοικονόμηση τόσο στις πρωτογενείς δαπάνες, που αποτελούν και τον κύριο δείκτη της αποτελεσματικότητας της προσπάθειας περιορισμού των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, κατά 912 εκατ. ή σε ποσοστό 18,8% αλλά και στους τόκους κατά 219 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 47,9%.