Τα έσοδα που αποκόμισε η ΕΚΤ από τα ελληνικά ομόλογα ανήλθαν σε 555 εκατ. ευρω έναντι 654 εκατ. ευρώ το 2011, όπως προκύπτει από τους ετήσιους λογαριασμούς για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ για το 2012 διαμορφώθηκαν σε 998 εκατ. ευρώ (2011:728 εκατ. ευρώ).


Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση διανομή κερδών, ύψους 575 εκατ. ευρώ, προς τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ στις 31 Ιανουαρίου 2013. Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διανείμει το υπόλοιπο ποσό των 423 εκατ. ευρώ στις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στις 25 Φεβρουαρίου 2013.


Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 2,3 δισ. ευρω.
 

Την ίδια ώρα στα 33,9 δισ. ευρω ανέρχεται η ονομαστική αξία των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου που έχει αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υλοποιώντας τα δύο προγράμματα αγοράς τίτλων, το πρώτο Securities Market Pogramme και το δεύτερο, το περίφημο Οutright Monetary Transactions OMT, που ανακοινώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.


Συνολικά, η ονομαστική αξία του χαρτοφυλακίου των ομολόγων των «προβληματικών κρατών» Ιταλίας, Ιρλανδίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας και Ελλάδος που κατέχει η ΕΚΤ στο τέλος του 2012 ανέρχονταν σε 218 δισ. ευρω.