Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σήµερα σύµβαση µε την οποία κάλυψε το µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο εκδόσεως της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος ποσού 350,3 εκατ. ευρώ και ότι ταυτόχρονα άσκησε το δικαίωµα µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές της Γενικής Τράπεζας ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ, µε τιµή µετατροπής 6,86 ευρώ ανά µετοχή.
Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, η συνολική συµµετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο µετοχικό κεφάλαιο της Γενικής Τράπεζας θα είναι 68.162.490 κοινές ονοµαστικές µετοχές, δηλαδή ποσοστό 99,77%.