Τη διενέργεια δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων (6 μηνών) ανακοίνωσε ότι προχωρά την Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Το ζητούμενο ποσό είναι ύψους 875 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013 (Τ+3). Βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των δύο εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μμ της δεύτερης εργάσιμης ημέρας.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.