Δεν πρόκειται να υποβάλει η ΕΤΕ δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. λόγω μη λήψης της απαιτούμενης άδειας από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3340/2005, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δεν θα προβεί σε υποβολή δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3461/2006 (η «Δημόσια Πρόταση») λόγω μη λήψης της απαιτούμενης άδειας από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Ειδικότερα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο από 10 Ιανουαρίου 2013 πληροφοριακό δελτίο της Τράπεζας σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών της «Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε.», η Τράπεζα έφερε την υποχρέωση να προβεί σε δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της «Εurobank Properties A.E.Ε.Α.Π.», εφόσον λάμβανε τις κατά νόμο απαραίτητες εγκρίσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων (state-aid).  Ωστόσο, το αίτημα  της Τράπεζας προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή αδείας για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης κατά τις ανωτέρω διατάξεις απορρίφθηκε με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η Τράπεζα να προβεί σε υποβολή της Δημόσιας Πρότασης.