Αύξηση των EBITDA κατά 5,3% ανακοίνωσε η hellas onLine, για το 2012, στα 64,3 εκατ. ευρώ από 61,1 εκατ ευρώ, το 2011, ενώ, ταυτόχρονα, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε 5%, στα 235,8 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών, για το 2012, αυξήθηκε κατά 5%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και έφτασε τα 235,8 εκατ. ευρώ από 224,6 εκατ. ευρώ, το 2011. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 5,3% και διαμορφώθηκαν στα 64,3 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 61,1 εκατ. ευρώ, το 2011, με αντίστοιχη αύξηση του περιθωρίου EBITDA στο 26,7% από 26,3%.

Οι αποσβέσεις μειώθηκαν στα 64,9 εκατ. ευρώ, για το 2012, από 67 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με την υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία, οδήγησε σε περιορισμό των ζημιών προ φόρων στα -18 εκατ. ευρώ, το 2012, από -23,4 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2011.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 55 εκατ. ευρώ από 51,3 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση των ταμειακών ροών επέτρεψε τη μείωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού στα 166,1 εκατ. ευρώ, για το 2012, από 180,9 εκατ. ευρώ, στο τέλος του 2011, καθώς και την αντίστοιχη μείωση των υπολοίπων προμηθευτών στα 80 εκατ. ευρώ από 85,7 εκατ. ευρώ, το 2011.

Σημειώνεται ότι η βελτίωση στο ρυθμό είσπραξης απαιτήσεων επιτεύχθηκε σε ένα εξαιρετικά δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον και συνεισέφερε στην καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, στο τέλος της χρήσης.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) συνεχίζει να μειώνεται, σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους και διαμορφώνεται στο 2,6χ. Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρείας, στο τέλος του 2012, ανήλθε σε 492.553 πελάτες, αύξηση 5,6%, σε σχέση με το περυσινό έτος και εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς 27,4%.