Τη συνέχιση της προστασίας, που προκύπτει από την προσωρινή διαταγή, που έχει ήδη λάβει η Sprider Stores, με την οποία απαγορεύονται τα μέτρα ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης, μέχρι τη λήψη οριστικής απόφασης, αποφάσισε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, τη Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013, συνεδρίασε το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με θέμα την αίτηση υπαγωγής της εταιρείας στη διαδικασία εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επομ. του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα.