Μείωση 4,8% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιανουάριο του 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2012, έναντι μείωσης 6,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.
 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εν λόγω μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών στους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας:

 

α. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 13,9%.

Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άλλων εξορυκτικών και λατοµικών δραστηριοτήτων.

β. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 2,4%.

Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: βασικών µετάλλων, κατασκευής µεταλλικών προϊόντων, µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού, µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων, ηµιρυµουλκούµενων και επίπλων.

γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 9,3%.

δ. Στη µείωση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 0,4%.