Σε αρχικό στάδιο παρέμεινε η εκδήλωση ενδιαφέροντος της Fairfax Holdings στην ανακεφαλαιοποίηση του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, καθώς απαιτούσε επί μέρους μεταβολές  επί του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών οι οποίες, ούτως ή άλλως, εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Τράπεζας.

 

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της Εθνικής, σε απάντηση νεώτερης ερώτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια χθεσινής ανακοίνωσή της, η εκδήλωση ενδιαφέροντος της Fairfax Holdings αφορούσε  τη συμμετοχή της μέχρι του ποσού του 1,5 δισ. ευρώ στην ανακεφαλαιοποίηση του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.