Στην άντληση ποσού συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ προχώρησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, μέσω της έκδοσης τρίμηνων εντόκων γραμματίων (13 εβδομάδων), με αμετάβλητο επιτοκιακό κόστος, έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης δημοσπρασίας.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, κατά τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους ενός (1) δισ. ευρώ, η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 4,05%, αμετάβλητη έναντι εκείνης που είχε σημειωθεί σε αντίστοιχη δημοπρασία της 12ης Φεβρουαρίου. Συνολικά, υποβλήθηκαν προ­­­σφο­ρές ύψους 1,655 δισεκατομμυρίων ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,66 φορές. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013.
 

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013, στις 12 μμ.