Οι κυπριακές τράπεζες Τράπεζα Κύπρου, Cyprus Ρopular Βank Public και Ελληνική Τράπεζα ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι δυνάμει αποφάσεων των Κυπριακών Αρχών ορίσθηκε να παραμείνουν κλειστά τα υποκαταστήματά τους στην Ελλάδα από την 19/3/2013 έως και την 22/3/2013.

Συνεπεία των ως άνω αποφάσεων, συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας κατ’ άρθρο 48 του Ν. 5960/1933 περί επιταγής, εξ αιτίας της οποίας τα υποκαταστήματα των ως άνω Τραπεζών στην Ελλάδα δεν δύνανται να εμφανίσουν, πληρώσουν και εκκαθαρίσουν τις επιταγές που έχουν περιέλθει στην κατοχή τους από οποιαδήποτε αιτία. 

Ως εκ τούτου, οι νόμιμες προθεσμίες προς εμφάνιση των ως άνω επιταγών παρατείνονται μέχρι την πάροδο της ανωτέρας βίας.