Σε διευκρινίσεις επί δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, που αφορούν διαπραγμάτευση του ΟΠΑΠ με την Ιντραλότ για την τελική διαμόρφωση σχεδίων συμβάσεων για την υλοποίηση του νέου κεντρικού πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΑΠ και την παροχή των απαραίτητων συναφών υπηρεσιών, προέβη η διοίκηση του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ το έργο αυτό και οι υπηρεσίες του αποτέλεσαν αντικείμενο διαγωνισμού από το 2010, βάσει του οποίου έγινε η επιλογή της Ιντραλότ. Η σύμβαση βάσει της οποίας ο ΟΠΑΠ καλύπτει τις σχετικές του ανάγκες σήμερα λήγει την 30η Ιουλίου 2013 και δεν προβλέπεται δικαίωμα περαιτέρω παράτασής της (δεδομένου ότι τα σχετικά δικαιώματα έχουν ασκηθεί πλήρως).

Εν όψει της μεταβολής ελέγχου λόγω της πώλησης του μεριδίου του Ελληνικού Δημοσίου, η διοίκηση του ΟΠΑΠ (που είναι ιδιωτική επιχείρηση, εισηγμένη στο ΧΑ και με ευρεία μετοχική βάση με σημαντική συμμετοχή διεθνών κεφαλαίων) πέτυχε την μεταβολή των συμβατικών όρων των συμβάσεων του διαγωνισμού προς όφελος των μετόχων.

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι η διοίκηση έχει θέσει το θέμα της δέσμευσης ή μη της εταιρίας στις νέες συμβάσεις στην έγκριση των μετόχων, καθώς αποτελεί θέμα ουσιώδους σημασίας για την εταιρία. Μεταξύ των θεμάτων που θα πρέπει να σταθμιστούν θα πρέπει να είναι και η διάρκεια των σχετικών δεσμεύσεων (στην μείωση των οποίων κατέληξε η πρόσφατη διαπραγμάτευση) αλλά και η διασφάλιση της αδιάλειπτης παραγωγικής λειτουργίας της εταιρίας.

Τέλος, η διοίκηση του ΟΠΑΠ επιδιώκει την διαρκή, πλήρη και ασφαλή πληροφόρηση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού και θα συνεχίσει να το κάνει. Συνιστά εξάλλου την ψύχραιμη και προσεκτική αξιολόγηση των διαφόρων σχολίων που κυκλοφορούν, καθώς δεν αποτυπώνουν πάντοτε ορθή ή επαρκή ενημέρωση ή ακριβή γνώση των σχετικών θεμάτων.