Η αίτηση υπαγωγής της εταιρείας Μαράκ Ηλεκτρονική στο άρθρο 109 του ν.3588/2007 εκδικάστηκε εκ νέου στις 7.3.2013 στο αρμόδιο δικαστήριο το οποίο αποφάσισε τη διατήρηση της προσωρινής διαταγής μέχρι την έκδοδη τελεσίδικης απόφασης.
Σημειώνεται ότι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιώς στις 21 Νοεμβρίου του 2012 που εκδίκασε την αίτηση υπαγωγής της εταιρείας Μαράκ Ηλεκτρονική που κατατέθηκε με την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των πιστωτών (68,6%) αποφάσισε να μην κάνει δεκτή την αίτηση της εταιρείας στις 7.1.2013 με αριθμό απόφασης 167/2013, κρίνοντας ότι εξέλειπαν της αιτήσεως έγγραφα απαραίτητα εκ του νόμου, παρότι αυτά είχαν νομίμως και εμπροθέσμως προσκομισθεί.

Κατόπιν τούτου η εταιρεία κατέθεσε έφεση επί της απόφασης στις 12.2.2013 και ορίστηκε δικάσιμος επί της έφεσης στις 7.3.2013. Ταυτόχρονα ζητήθηκε και προσωρινή διαταγή για τη λήψη των προληπτικών μέτρων του άρθρου 109 του ν.3588/2007 η οποία και χορηγήθηκε.

Η αίτηση υπαγωγής εκδικάστηκε εκ νέου στις 7.3.2013 στο αρμόδιο δικαστήριο το οποίο αποφάσισε την διατήρηση της προσωρινής διαταγής μέχρι την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης.