Σε διευκρινίσεις αναφορικά με τις δραστηριότητες του ομίλου στην Κύπρο προχώρησε η «Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ», σε απάντηση επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ειδικότερα, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με σχετική ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα εξής:

«Δεν υπάρχουν καταθέσεις του ομίλου σε λογαριασμούς, που τηρούνται στην Κύπρο, των τραπεζών Κύπρου και CPB. Δεν υπάρχει έκθεση του ομίλου σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα στις ανωτέρω τράπεζες. Δεν υπήρχαν πωλήσεις του ομίλου, κατά τη χρήση 2012, στην Κύπρο και δεν αναμένεται επίπτωση στον κύκλο εργασιών του».