Σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απάντησε με ανακοίνωσή του ο ΟΠΑΠ σχετικά με τις δραστηριότητες στην Κύπρο.

Αναλυτικά:

«Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απαντώντας στο υπ. αριθμό 1257/27-3-2013 ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Κύπρο και σε σχέση με τις εκεί πρόσφατες εξελίξεις, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό βάσει του Ν. 3556/2007 και τις υπ΄αριθμό 3/347/12.07.2005 και 1/434/03.07.2007 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα εξής:

α)    1. Οι θυγατρικές εταιρείες της ΟΠΑΠ, ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ και OPAP SPORTS, τηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στην CPB συνολικού ύψους €1.758.000.
2. Οι καταθέσεις των ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ και OPAP SPORTS, στην Τράπεζα Κύπρου ανέρχονται στο ποσό των €1.305.000.
β)    Δεν υφίσταται έκθεση σε κινητές αξίες, σε προϊόντα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών.
γ)    Το ποσοστό του κύκλου εργασιών των Κυπριακών θυγατρικών είναι μικρότερο του 5% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. και μικρότερο του 2% των κερδών EBITDA για τη χρήση 2012.
δ)    Σε κάθε περίπτωση, η επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου δεν είναι σημαντική λόγω της μικρής συνεισφοράς των Κυπριακών Εταιρειών».