Ζημίες 1,086 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εκτάκτων εξόδων και των ζημιών από την αναγνώριση των νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος της Alpha Bank.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Τράπεζας Γιάννης Κωστόπουλος αναφέρει ότι η Alpha Bank, καθώς διαφαίνονται ήδη οι πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης της οικονομίας και ανάκτησης της εμπιστοσύνης και με την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα σε εξέλιξη, η Alpha Bank θα αποτελέσει κινητήριο δύναμη για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο Δημήτριος Π. Μαντζούνης, διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας αναφέρει ότι με την εκταμίευση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης τον Δεκέμβριο του 2012, δίδεται νέα ώθηση στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank επικεντρώνεται στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, της οποίας η επιτυχία ενισχύεται με την εξαγορά της πλήρως ανακεφαλαιοποιημένης Εμπορικής Τραπέζης. «Για το 2013, σε επιχειρησιακό επίπεδο αναμένουμε την εξομάλυνση του κόστους χρηματοδοτήσεως και του ύψους των ληφθεισών προβλέψεων, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς μας. Ενόψει της αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και με Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ , η Alpha Bank θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί επιτυχώς στις τεθείσες προϋποθέσεις ώστε να διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα», τονίζει ο κ. Μαντζούνης Όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση η διαδικασία ενοποίησης με την Εμπορική βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η νομική συγχώνευση θα έχει ολοκληρωθεί εντός του β΄ τριμήνου του έτους. Μετά την ανάληψη του λειτουργικού ελέγχου, η Alpha Bank επικεντρώθηκε στη διαδικασία ενοποίησης που περιλαμβάνει τον εξορθολογισμό του ενιαίου δικτύου, του συνόλου των προμηθειών καθώς και την ενοποίηση της διοικητικής δομής. Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τις συνέργειες κόστους χρήματος και εσόδων που θα προκύψουν από το μειωμένο κόστος καταθέσεων, καθώς και τη δυνατότητα για σταυροειδείς πωλήσεις στην ευρεία πελατειακή βάση της Εμπορικής Τραπέζης, αναμένεται να αποφέρουν συνέργειες που σε πλήρη εξέλιξη ανέρχονται σε 265 εκατ. ευρώ ετησίως, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων του ομίλου ανέρχονται σε 28,5 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2012, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,2 δισ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο και κατά 1,2 δισ. ευρώ τους πρώτους δύο μήνες του έτους. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις καταθέσεις της Εμπορικής Τραπέζης, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώνονται σε 41,3 δισ. ευρώ. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι σημειώθηκε μείωση της χρηματοδοτήσεώς από Κεντρικές Τράπεζες, κατά 1,7 δισ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο και κατά 4,5 δισ. ευρώ έως το τέλος Φεβρουαρίου 2013, σε 19,2 δισ. ευρώ. Το περιθώριο άντλησης περαιτέρω κεφαλαίων ανέρχεται σε 7,7 δισ. ευρώ και σε 12,7 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του επιλέξιμου προς χρηματοδότηση χαρτοφυλακίου της Εμπορικής Τραπέζης. Ο Δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώνεται στο 22,8%, με τις σωρευτικές προβλέψεις σε 4,6 δισ. ευρώ , αντανακλώντας έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 45%, ο οποίος, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 123%.