Στα 30,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ το 2012, σύμφωνα με τα ετήσια αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 5.985,2 εκατ. ευρώ από 5.513,6 εκατ. ευρώ το 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 8,6%.
 

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 990,9 εκατ. ευρώ το 2012 έναντι 779,8 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένα κατά 27,1%, ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης των δαπανών μισθοδοσίας εκμετάλλευσης κατά 154,3 εκατ. ευρώ και της θετικής εφάπαξ επίπτωσης από την διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΠΑ, με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 16,6%, σε σύγκριση με 14,1% το 2011.
 

Η συνολική μισθοδοσία, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, μειώθηκε κατά 178,8 εκατ. ευρώ (-14,3%) σε σχέση με το 2011.


Οι θυγατρικές εταιρείες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., παρουσίασαν κέρδη προ φόρων 29,4 εκατ. ευρώ, 35,7 εκατ. ευρώ, και 9,9 εκατ. ευρώ.