“Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ασφαλές και θωρακισμένο”, δηλώνει ο πρόεδρος του δ.σ. της Τράπεζας Πειραιώς, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της τράπεζας για το 2012 αλλά και έπειτα από τις αντιφατικές δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, που προκάλεσαν κάποια ανησυχία αναφορικά με τις καταθέσεις, τόσο πανευρωπαϊκά όσο και στην Ελλάδα.

«Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και συμβάλλει στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε τους καταθέτες, τους πελάτες και τους εργαζόμενους των 3 κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, και παράλληλα προχωρούμε από καλύτερη θέση για τους μετόχους μας στην επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς”, δήλωσε ο κ. Μ. Σάλλας.
 

“Επειδή τις τελευταίες ημέρες, μετά την αναταραχή στην Κύπρο, αλλά και τις αντιφατικές δηλώσεις ευρωπαίων αξιωματούχων, υπήρξε κάποια ανησυχία αναφορικά με τις καταθέσεις, τόσο πανευρωπαϊκά όσο και στην Ελλάδα, θα ήθελα να επισημάνω ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ασφαλές και θωρακισμένο. Και αυτό διότι με την κεφαλαιακή αποκατάσταση των τραπεζών και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε ισχυρότερη θέση εντός του πλαισίου του ευρωσυστήματος, γεγονός που αναγνωρίζεται και από τις ευρωπαϊκές αρχές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, η εμπιστοσύνη των καταθετών στο τραπεζικό μας σύστημα είναι ο μόνος δρόμος για την αποκατάσταση της ρευστότητας στην οικονομία και την ταχύτερη δυνατή έξοδο από την κρίση”, πρόσθεσε.
 

Αποτελέσματα έτους 2012


Η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνισε για το 2012 καθαρές ζημιές αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναλογούντες στους μετόχους, ύψους 513 εκατ. ευρώ.
 

Η τράπεζα ανακοίνωσε επίσης ότι:


* Τα καθαρά έντοκα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1.028 εκατ. ευρώ το 2012.


* Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 218 εκατ. ευρώ, με το 91% αυτών να προέρχεται από επαναλαμβανόμενες πηγές (προμήθειες εμπορικής τραπεζικής).


* Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 2.217 εκατ. ευρώ, με συμβολή 394 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επαναγοράς Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου το Δεκέμβριο 2012 (σημειώνεται ότι η χρήση του 2012 επιβαρύνθηκε με 311 εκατ. ευρώ πρόσθετη απομείωση για τα νέα ΟΕΔ) και 351 εκατ. ευρώ από την αρνητική υπεραξία απόκτησης της Γενικής Τράπεζας.


* Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε 909 εκατ. ευρώ. Στο λειτουργικό κόστος συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, εφάπαξ επιβάρυνση ύψους 12 εκατ. από την αναπόσβεστη αξία 82 καταστημάτων του Ομίλου που έκλεισαν κατά τη διάρκεια του 2012. Υπογραμμίζεται ότι σε συγκρίσιμη βάση το λειτουργικό κόστος 12μήνου του Ομίλου Πειραιώς (χωρίς την ATEbank και τη Γενική Τράπεζα και λοιπών εκτάκτων εξόδων) υποχώρησε κατά 9% έναντι του 12μήνου 2011.


* Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του 2012 διαμορφώθηκαν στα 1.322 εκατ. ευρώ.


* Λόγω της σημαντικής επιδείνωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος οι συνολικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε υψηλό επίπεδο το 2012 (2.508 εκατ. ευρώ), εκ των οποίων 2.043 εκατ. ευρώ αφορούν προβλέψεις δανείων, 311 εκατ. πρόσθετη απομείωση για τα νέα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και 153 εκατ. για λοιπές απομειώσεις χρεογράφων, ενσώματων και άυλων στοιχείων ενεργητικού.