Μείωση κατά 23,1% σε σχέση με το 2011 εμφάνισαν τα λειτουργικά έσοδα της Γενικής Τράπεζας για τη χρήση του 2012 και ανήλθαν στα 96,5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.
Παράλληλα τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα 120,4 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά 13,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και τα λειτουργικά αποτελέσματα ανήλθαν σε 23,9 εκατ. ευρώ. Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, οι προβλέψεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν σε 99,2 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση κατά 79,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Σε κάθε περίπτωση, η καθαρή ζημιά του Ομίλου ανήλθε σε 105,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με την καθαρή ζημιά ύψους 795,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Σε ό,τι αφορά τα καθαρά δάνεια και απαιτήσεις, αυτές ανήλθαν σε 1,9 δισ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση 27% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2011.

Κατά την ίδια ημερομηνία, οι καταθέσεις ανήλθαν σε 2,04 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 11,7% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2011. Επίσης, στο τέλος του 2012, το δίκτυο της Τράπεζας περιλαμβάνει 104 καταστήματα.