Στα 4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημίες μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου εταιρειών Dionic, το 2012, έναντι 19,2 εκατ. ευρώ, το 2011.
Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 37,5 εκατ. ευρώ έναντι 62,8 εκατ. ευρώ, το 2011. Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα 11,5 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 1,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 12,5 εκατ. ευρώ.

Οι ζημίες προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 1 εκατ. ευρώ έναντι 15,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες προ φόρων του ομίλου (ΕΒΤ) διαμορφωθήκαν στα 4,5 εκατ. ευρώ έναντι 19,6 εκατ. ευρώ.