Ζημίες 25,4 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Pasal, το 2012, έναντι ζημιών 14,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.
Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα της χρήσης 2012 (προ αποτελεσμάτων αναπροσαρμογής των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες) ανήλθαν σε ζημίες 1,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,9 εκατ. ευρώ της χρήσης 2011.

Τα λειτουργικά έσοδα (ενοίκια και παροχή υπηρεσιών) ανήλθαν στα 6,6 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση, λόγω της διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων. Η καθαρή αξία του ενεργητικού προ αναβαλλόμενης φορολογίας (NAV), την 31/12/2012, διαμορφώθηκε στα 40,2 εκατ. ευρώ (2,69 ευρώ/μετοχή), ενώ, αντίστοιχα, η καθαρή αξία του ενεργητικού μετά από την αναβαλλόμενη φορολογία (triple net NAV) ανήλθε στα 25,8 εκατ. ευρώ (1,73 ευρώ ανά μετοχή) έναντι 47,6 εκατ. ευρώ, την 31/12/2011, σαν αποτέλεσμα, κυρίως, της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου των ακινήτων του ομίλου σε χαμηλότερες εύλογες αξίες.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα), στο τέλος του έτους, ανήλθε στα 139,4 εκατ. ευρώ έναντι 134,4 εκατ. ευρώ, κατά την 31/12/2011. Η αξία των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου, στις 31/12/2012, ανήλθε στα 159,7 εκατ. ευρώ.

Τέλος, σημειώνεται πως το Athens Heart, για το 2012, παρουσίασε, σε συγκρίσιμη βάση, αύξηση 9,5% στην επισκεψιμότητα και οριακή αύξηση στις συνολικές πωλήσεις των καταστημάτων, που στεγάζει.