Πτώση της τάξεως του 2,1% εμφάνισε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών τουομίλου Intrakat για τη χρήση 2012 και διαμορφώθηκε σε 124,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο όμιλος εμφάνισε ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 1,9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 558 χιλ. ευρώ το 2011. Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου για το 2012 διαμορφώθηκαν σε ζημιές 743,5 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 3,4 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημίες 1,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,0 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Σημαντικότερη επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2012 είχαν οι επιπλέον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίστηκαν στην χρήση ποσού 3,2 εκατ. ευρώ, όπως και η αναπόφευκτη απομείωση των παγίων στοιχείων που προέκυψε από την ευρύτερη χρηματοοικονομική κρίση και επιβάρυνε τα αποτελέσματα, με πρόσθετο ποσό 1,76 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το 2012 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 8,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 10,6 εκατ. ευρώ το 2011.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2012 διαμορφώθηκε σε 66,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 4,3% σε σχέση με την χρήση 2011.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 6,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,0 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 5,45 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 408 χιλ. ευρώ.

Σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα της εταιρείας είχαν κυρίως οι επιπλέον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίστηκαν στην χρήση ποσού 2,13 εκατ. ευρώ και η απομείωση των παγίων στοιχείων που προέκυψε και επιβάρυνε τα αποτελέσματα, ποσού 1,76 εκατ. ευρώ.

Επίσης τα αποτελέσματα της χρήσης 2012 επιβαρύνθηκαν από την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους που ανήλθε για τον Όμιλο σε 4,5 εκατ. ευρώ και για την εταιρεία σε 3,7 εκατ. ευρώ.

Οι τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου παρουσιάζουν βελτίωση κατά 11,4% και ανήλθαν σε 32,9 εκατ. ευρώ έναντι 37,2 εκατ. ευρώ, ενώ για την εταιρεία παρουσιάζουν βελτίωση κατά 9% και ανήλθαν σε 24,4 εκατ. ευρώ από 26,9 εκατ. ευρώ.