Σε 95,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2012 οι πωλήσεις του Ομίλου Creta Farms εμφανίζοντας μείωση 6,4% σε σχέση με το 2011. 

 

Τα αντίστοιχα μεγέθη για τη μητρική εταιρεία ανήλθαν σε 89,1 εκατ. ευρώ την περίοδο του 2012 και 97,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, ήτοι μειωμένα κατά 8,5.

 

Η πτώση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στην πολιτική ορθολογικοποίησης που έχει επιλέξει η εταιρεία, επιλέγοντας το πελατολόγιό της μέσω αυστηρότερης πιστωτικής πολιτικής και εγκαταλείποντας τα λιγότερο κερδοφόρα προϊόντα, σε συνδυασμό με την προφανή μείωση της καταναλωτικής ζήτησης.

 

Ο Όμιλος Creta Farms το 2012 πέτυχε αύξηση στο ενοποιημένο EBITDA κατά 43,8% λόγω της αναδιοργάνωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργικών δομών του, μέσω του εξορθολογισμού των δαπανών και της σημαντικής μείωσης των εξόδων παραγωγής και διάθεσης.

 

Το μέγεθος EBITDA της εταιρείας (αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) ανήλθε σε 9,2 εκατ. ευρώ έναντι 10,1 εκατ. ευρώ το 2011. Τα αντίστοιχα μεγέθη του ομίλου ανήλθαν σε 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 3,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, αυξημένα κατά 1,6 εκατ. ευρώ ή κατά 43,8%.

 

Η βελτίωση κατά 43,8% στα ενοποιημένα μεγέθη, οφείλεται στη σημαντική μείωση των δαπανών που συνδέονται με το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των λειτουργιών της εταιρείας, τα οφέλη του οποίου έχουν αρχίσει να αποδίδουν.

 

Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 5,5% για τον όμιλο έναντι 3,6% το προηγούμενο έτος και 10,4% για την εταιρεία, έναντι 10,3% το 2011.

 

Ωστόσο, η αύξηση των τραπεζικών επιτοκίων λόγω του μεταβλητού τραπεζικού περιβάλλοντος, καθώς και οι απομειώσεις στις οποίες προέβη ο όμιλος λόγω του γενικότερου οικονομικού κλίματος, επέδρασαν αρνητικά στην οικονομική θέση.