Την αναστολή διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών των εταιρειών Χατζηϊωάννου ΑΒΕΕ και Sprider Stores, από σήμερα 2 Απριλίου 2013, αποφάσισε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης, λαμβάνοντας υπόψη σημερινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν διασφαλίζεται και απειλείται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών των εταιρειών, καθώς ο τύπος της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους είναι «αδυναμία έκφρασης γνώμης» και επομένως η αναστολή είναι αναγκαία για την προστασία των επενδυτών