Αύξηση τζίρου και κερδών αναμένει το 2013 ο όμιλος Σαράντης, σύμφωνα με ττα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών η διοίκηση της εταιρείας. Ο κύκλος εργασιών στο τέλος του 2013 αναμένεται να διαμορφωθεί στα 246,00 εκ. ευρώ, έναντι 236 εκ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2012 ενώ  τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), προβλέπονται στα 22,75 εκ. ευρώ από 21,17 εκ. ευρώ που ήταν το 2012.

Τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT), αναμένεται να διαμορφωθούν στα 19,00 εκ. ευρώ από 17,36 εκ. ευρώ που ήταν το 2012, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων, αντίστοιχα, προβλέπεται να ανέλθουν στα 17,59 εκ. ευρώ το 2013, από 15,29 εκ. ευρώ που ήταν το 2012.

Τέλος, τα Κέρδη Μετά Φόρων καθώς και τα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου το 2013 αναμένεται να διαμορφωθούν στα 13,90 εκ. ευρώ, από 12,15 εκ. ευρώ που ήταν το 2012. 

Όσον αφορά τις κινήσεις του Ομίλου για το 2013, η διοίκηση του Ομίλου όπως πάντα παραμένει επικεντρωμένη στους στρατηγικούς άξονες που υποστηρίζουν και εξασφαλίζουν την αναπτυξιακή πορεία του και συνίστανται στην οργανική ανάπτυξη των βασικών δραστηριοτήτων και των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων, στην αύξηση των μεριδίων αγοράς, καθώς και στην εξεύρεση πιθανών εξαγορών στις χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Όπως ανέφερε ο κ. Ροζακέας, οικονομικος δευθυντής του ομίλου τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Σαράντη παρουσίασαν ουσιώδη αύξηση κατά το 2012 ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της διοίκησης.

Η άνοδος στις ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ύψους 6,6% υποστηρίχθηκε από την ελληνική αγορά η οποία, παρά την δυσχερή οικονομική συγκυρία και παρά την σημαντική πτώση που παρατηρείται στο λιανικό εμπόριο, αυξήθηκε σημαντικά κατά 14%, καθώς και από τις χώρες του εξωτερικού που σημείωσαν άνοδο πωλήσεων κατά 3% (6% σε τοπικό νόμισμα).

Η αύξηση αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ανανέωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας που έχει επιτευχθεί όχι μόνο μέσω νέων εμπορικών συμφωνιών αντιπροσώπευσης και διανομής σημάτων, αλλά και λόγω ανάπτυξης νέων προϊόντων προσαρμοσμένων στα νέα καταναλωτικά δεδομένα και επαναλανσαρισμάτων σε υπάρχοντα προϊόντα της εταιρείας.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, παρά την υποβάθμιση των ισοτιμιών και το υψηλότερο κόστος πετρελαίου, το περιθώριο μικτού κέρδους παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα κατά το 2012 λόγω ευνοϊκότερων συμφωνιών προμήθειας υλών και υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, ο έλεγχος των λειτουργικών εξόδων, η λειτουργική μόχλευση και τα χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα οδήγησαν σε σημαντική άνοδο σε όλες τις γραμμές των αποτελεσμάτων και τα περιθώρια κέρδους συγκριτικά με πέρυσι υπερβαίνοντας τις προβλέψεις της διοίκησης.

Ειδικότερα, το ΕΒΙΤ του Ομίλου αυξήθηκε κατά 10% από πέρυσι στα 17,36 εκ. ευρώ και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 7,36%. Τα Κέρδη Μετά Φόρων και Μετά Δικαιωμάτων Μειοψηφίας παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση κατά 24,84% στα 12,15 εκ. ευρώ και το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 5,15%. Τα Κέρδη ανά Μετοχή σημείωσαν ουσιώδη άνοδο κατά 38%.

Κατά την διάρκεια του 2012 ο Όμιλος Σαράντη πέτυχε να διατηρήσει και να διευρύνει τις καθαρές ταμειακές ροές του, να μειώσει τον τραπεζικό δανεισμό του κατά περίπου 8 εκ. ευρώ και κατάφερε να έχει στο τέλος του 2012 θέση net cash ύψους περίπου 1 εκ. ευρώ. Επιπρόσθετα, η μείωση στα αποθέματα που σχετίζονταν με την ανάληψη νέων οίκων από την αρχή του 2012 καθώς και η εκκαθάριση των εποχιακών πωλήσεων κατά το Δ’ τρίμηνο του 2012 που μείωσε τις απαιτήσεις πελατών, οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση στο απασχολημένο κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου.

Η εύρωστη οικονομική θέση της εταιρείας έχει δώσει την δυνατότητα στην διοίκηση να υλοποιήσει τα στρατηγικά της πλάνα μέσα από την υποστήριξη των προϊόντων της, τη σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών αποκλειστικής αντιπροσώπευσης προϊόντων, καθώς και μέσα από την περαιτέρω επέκταση στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (μέσω της δημιουργίας καινούργιας θυγατρικής στην Βοσνία).

Επιπρόσθετα, η διοίκηση της εταιρείας επέστρεψε αξία στους μετόχους της ακυρώνοντας το 10% του μετοχικού της κεφαλαίου που κατείχε σε Ίδιες Μετοχές.