Η Attica Bank ανακοίνωσε ότι την 2α Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε Αυτόκλητη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κατόχων Προνομιούχων Μετοχών, στην οποία παρέστη το Ελληνικό Δημόσιο, ως μοναδικός προνομιούχος μέτοχος, κάτοχος του συνόλου των προνομιούχων μετοχών.

Η Αυτόκλητη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση, έλαβε την εξής απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης: 

Ενέκρινε τις από 18 Φεβρουαρίου 2013 αποφάσεις της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατόχων Κοινών Μετοχών της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία για τα θέματα 1 έως 7 της ημερήσιας διάταξης αυτής (θέματα που αφορούν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετοχών και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου).