Στο 99,91% ανέρχεται το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς ΠΕΙΡ επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Γενικής Τράπεζας, ΓΤΕ μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Δεκεμβρίου 2012, η Τράπεζα Πειραιώς απηύθυνε υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της Γενικής Τράπεζας, των οποίων δεν είχε την κυριότητα, ήτοι, 159.731 μετοχές, που, κατά την ημερομηνία εκείνη, αντιπροσώπευαν ποσοστό 0,92% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Γενικής.

Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης άρχισε την Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013 και έληξε την Τρίτη, 2 Απριλίου 2013.

Κατά την 17η Δεκεμβρίου 2013, η Τράπεζα Πειραιώς είχε στην κυριότητά της 17.137.709 κοινές ονομαστικές μετοχές της Γενικής, επί συνόλου 17.297.440 μετοχών της, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 99,08% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Γενικής.

Στις 22 Φεβρουαρίου το διοικητικό συμβούλιο της Γενικής εξέδωσε Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο ποσού 350,03 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 51.024.781 ομολογίες ονομαστικής αξίας 6,86 ευρώ η κάθε μία, το οποίο κάλυψε εξ ολοκλήρου η Τράπεζα Πειραιώς, ασκώντας και το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της Γενικής, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ, με τιμή μετατροπής 6,86 ευρώ ανά μετοχή.

Συνεπώς, με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης των νέων μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο της Γενικής ανέρχεται σε 68.322.221 ευρώ, διαιρεμένο σε 68.322.221 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία.

Η συνολική συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς ανέρχεται σε 68.162.490 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 99,77%, ενώ η συμμετοχή του επενδυτικού κοινού ανέρχεται σε 159.731 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 0,23%.

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής προσφέρθηκαν από αποδεχόμενους τη Δημόσια Πρόταση μετόχους 97.233 μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 0,14% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Γενικής.

Από την ημερομηνία ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής η Τράπεζα Πειραιώς δεν απέκτησε χρηματιστηριακά μετοχές της Γενικής.

Η Πειραιώς επομένως, θα κατέχει μετά την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μετοχών που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που απέκτησε από την μετατροπή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, 68.259.723 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 99,91% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Γενικής.

Σημειώνεται ότι οι εναπομείναντες μέτοχοι έχουν δικαίωμα να πωλήσουν χρηματιστηριακά στον Προτείνοντα τις μετοχές τους έναντι 6,86 ευρώ ανά μετοχή εντός τριμήνου.