Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής σε εύρος από 20 εκ. ευρώ έως 30εκ ευρώ, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του 2013, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/6, το Διοικητικό Συμβούλιο της Audiovisual.