Η ΜΑΙΛΛΗΣ ανακοινώνει ότι τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας και της θυγατρικής της STRAPTECH αποφάσισαν, στις 04.04.2013, την ανανέωση-επικύρωση της από 28.12.2012 απόφασής τους: α) για την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης των δύο εταιρειών, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, ως 100% θυγατρικής εταιρείας και β) τον ορισμό της 31.12.2012 ως ημερομηνίας Ισολογισμού Μετασχηματισμού. 

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα το μικρότερο κόστος λειτουργίας και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας που θα προκύψουν από τη συγχώνευση. 

Από τη συγχώνευση αυτή δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές της απορροφώσας Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, καθόσον αυτή κατέχει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης. 

Η πραγματοποίηση της ανωτέρω συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, αναφέρει η εταιρίας στην ανακοίνωση.