Από την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 οι μετοχές της εταιρείας Στέλιος Κανάκης θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία 0,56 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή. 

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της 12ης Απριλίου 2013.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 18η Απριλίου 2013.

Σημειώνεται ότι η έκτακτη γνική σνέλευση των μετόχων της εαιρείας που πραγματοποιήθηκε την 18η Φεβρουαρίου 2013, αποφάσισε μεταξύ άλλων, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 750.000 ευρώ. Μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 4,2 εκατ. ευρώ διαιρούμενο σε 7.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,56 ευρώ.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή του την περασμένη Παρασκευή (5 Απριλίου) αποφάσισε την μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην κύρια αγορά από την κατηγορία χαμηλής διασποράς, λόγω της αύξησης της διασποράς τους. Η μεταφορά των μετοχών στην κύρια αγορά θα ισχύσει από την συνεδρίαση της Δευτέρας 3 Ιουνίου 2013.