Η Σιδενόρ ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην κατά 100% θυγατρική της Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα, με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής της δομής, κατά 5.500.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών. 

Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της "Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα" θα ανέρχεται σε 3.265.245,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 483.740ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 6,75 ευρώ έκαστη, ενώ το νέο αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα διαμορφωθεί σε 5.563.807,78 ευρώ. 

Σημειώνεται τέλος ότι το ποσοστό συμμετοχής της Σιδενόρ ΑΕ στην εν λόγω θυγατρική θα παραμείνει στο 100%.