Τη σύγκληση γενικής συνέλευσης, στις 30 Απριλίου, με θέμα την κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας κατά 5,8 δισ. ευρώ αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank.


Στo πλαίσιo της κείμενης νομοθεσίας, μέρος της κεφαλαιακής ενίσχυσης δύναται να υλοποιηθεί με την έκδοση CoCos (μετατρέψιμα ομόλογα), μειώνοντας ισόποσα το ποσό της αύξησης με κοινές μετοχές. Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση με κοινές μετοχές θα έχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Τράπεζας καθώς και άλλοι ιδιώτες επενδυτές, ενώ το σύνολο του ποσού κεφαλαιακής ενίσχυσης είναι ήδη εγγυημένο από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και έχει ήδη προκαταβληθεί στην Τράπεζα.