Παρά την κρίση και την  υποχώρηση της ζήτησης για παιχνίδια το 2012 λόγω του περιορισμένου εισοδήματος των καταναλωτών οι μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών σνέχισαν να αυξάνουν τις πωλήσεις τους.

Ο εγχώριος κλάδος παραγωγής και εμπορίας παιχνιδιών εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Hellastat και σημειώνεται ότι  το μειωμένο εισόδημα και η αρνητική ψυχολογία των καταναλωτών λόγω της οικονομικής κρίσης συνέβαλαν στο περιορισμό των δαπανών για παιχνίδια το 2011 και το 2012. Η μείωση της ζήτησης μεταφράζεται τόσο σε υποχώρηση της επισκεψιμότητας στα καταστήματα, όσο και σε υποχώρηση της μέσης δαπάνης ανά αγορά.  

Σε αυτό το κλίμα υποχώρησης, οι αλυσίδες καταστημάτων αποδεικνύονται πιο ανθεκτικές λόγω των ανταγωνιστικών τιμών που προσφέρουν. Αντιθέτως πολλά μικρά ανεξάρτητα καταστήματα υπόκεινται σε μεγάλη μείωση των εσόδων τους, ενώ πολλά από αυτά έχουν ήδη κλείσει. Πολλές εταιρείες λιανικής εμπορίας προσφέρουν μειωμένες τιμές, σε μια προσπάθεια συγκράτησης της πτώσης των εσόδων τους. Ωστόσο η πολιτική αυτή έχει αρνητική επίπτωση στα περιθώρια κερδοφορίας.

Αρνητική πτυχή για την αγορά, αναφέρει η Hellastat, αποτελεί η αύξηση των εισαγωγών ανώνυμων προϊόντων χαμηλού κόστους από ασιατικές χώρες όπως η Κίνα. Η διείσδυση των εν λόγω ειδών διαχρονικά κλιμακώνεται, καθώς οι γονείς προσανατολίζονται σε αγορές φθηνότερων ειδών. θετικές προοπτικές εντοπίζονται στην ανάπτυξη των εξαγωγών, καθώς οι συνθήκες κατανάλωσης σε άλλες χώρες είναι σαφώς πιο ευνοϊκές.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 33 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

Ο Κύκλος Εργασιών των εταιριών του δείγματος υποχώρησε το 2011 κατά 4%, στα €631,84 εκ. (η συγκράτηση της πτώσης προήλθε από τις ηγέτιδες JUMBO A.E.E και ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε οι οποίες το 2011 ενίσχυσαν τα έσοδά τους). Η μέση κάμψη Πωλήσεων ανά εταιρία σχηματίστηκε σε -7,4%.

Τα υψηλά λειτουργικά και προ φόρων αποτελέσματα της JUMBO A.E.E επηρέασαν και τα αποτελέσματα του δείγματος. Τα συνολικά ΚΠΤΦΑ μειώθηκαν κατά 13,5%, στα €113,34 εκ., ενώ στα προ φόρων κέρδη παρατηρήθηκε κάμψη 15,7% (€91,42 εκ. το 2011). Η μέση μείωση των ΚΠΦ στο σύνολο του δείγματος διαμορφώθηκε σε -47% (σύνολο οικονομίας:-15,4%).

Το περιθώριο μικτών κερδών υποχώρησε σε 37%. Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ διατηρήθηκε σε 7%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ υποχώρησε σε 1,8%.

Τα Αποθέματα των εταιριών διακρατήθηκαν επί 158 ημέρες. Ωστόσο, η η αποπληρωμή των προμηθευτών μετά από 8 μήνες συγκράτησε τον εμπορικό κύκλο του δείγματος στις 54 ημέρες.

Η κεφαλαιακή μόχλευση επιδεινώθηκε σε 1,9 προς 1 (σύνολο οικονομίας: 0,9 προς 1).

Η μέση αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) υποχώρησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε 2,1%, λόγω της πτώσης των περιθωρίων κέρδους.