Την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου «Ταξιδιωτικού Εμπορίου» και εισφοράς αυτού στη θυγατρική "Καταστήματα Φορολογικών ειδών Α.Ε." ανακοίνωσε σήμερα η FF Group.

Η απόσχιση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 1297/1972, ενώ εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31665/11-04-2013 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., η οποία ομοίως ενέκρινε την τροποποίηση της επωνυμίας της απορροφώσας τον κλάδο εταιρείας σε «Καταστήματα Φορολογικών ειδών Α.Ε.».