Με θετικές αποδόσεις στις περισσότερες υποκατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων και ως επί το πλείστον διατήρηση του συνολικού ύψους ενεργητικού τους, κλείνει το πρώτο τρίμηνο του 2013. Εξαίρεση αποτελούν οι αποδόσεις των Ομολογιακών ΑΚ Ελλάδος, Μικτών ΑΚ, Μετοχικών ΑΚ Ελλάδος και ΑΚ Δείκτη οι οποίες παρουσιάζουν αρνητικές αποδόσεις.

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων της θεσμικής διαχείρισης διαμορφώθηκε ελαφρά αυξημένο στο τέλος του Μαρτίου στα  9,49 δισ. ευρώ  έναντι 9,40 δισ. ευρώ της 31/12/2012.
Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

Αναλυτικότερα:

•    Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στο τέλος του τριμήνου παρουσίασε μικρή μείωση με την αρχή του έτους, € 5.883 εκ., έναντι € 5.974 εκ. αντίστοιχα. 
Το πρώτο τρίμηνο του έτους ξεκίνησε με μειωμένες εκροές στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων, οι οποίες περιορίστηκαν στα €44,5 εκ.
Στο μέτωπο των αποδόσεων αυτές διαμορφώθηκαν θετικά στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες, εκτός των Ομολογιακών ΑΚ Ελλάδος, Μικτών ΑΚ, Μετοχικών ΑΚ Ελλάδος και ΑΚ Δείκτη οι οποίες παρουσιάζουν αρνητικές αποδόσεις. Τις υψηλότερες αποδόσεις είχαν τα Μετοχικά Διεθνή ΑΚ με 7,8%, τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών με 6,53% και τα Μετοχικά Funds of Funds με 6,32%.
Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς κατανεμημένη με σημαντικότερες από πλευράς ενεργητικών, τις κατηγορίες των Μετοχικών ΑΚ (23% επί του συνόλου) και των Ομολογιακών ΑΚ (21% επί του συνόλου). 
 
•    Οι 2 Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου έκλεισαν το πρώτο τρίμηνο του 2013 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -30,13%, συνολικό ενεργητικό €24,3 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -3,05% έναντι αποδόσεων -9,53% που παρουσίασε κατά το ίδιο διάστημα ο FTSE/Χ.Α. Large Cap και -4,26% ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χ.Α. 
•    Οι 4 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας το πρώτο τρίμηνο του 2013 παρουσιάζουν αύξηση ύψους 9% με το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα να ξεπερνάει τα € 1.467 εκ.
•    Τέλος, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 4 ΑΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, ανήλθαν με 29/03/2013 σε € 2.112 εκ. έναντι € 2.089 εκ. της 31/12/2012 παρουσιάζοντας αύξηση 1,1%.