Μετά από ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης και σχετικού αιτήματός της, το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε όπως συνεχίσει την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ" και "CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD" μέχρι τις 31 Μαΐου 2013 (συμπεριλαμβανομένης), σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 46 του ν.3606/2007 όπως ισχύει.

Επίσης συνεχίζεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ευρώ & δολάριο), των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018, και των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου της "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ" καθώς και των παραγώγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένου των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τίτλο των εταιριών "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ" και "CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD".